Bonzácky paragraf

 

 

Najneskôr do 30. januára 2007 je potrebné zaslať na daňový úrad oznámenie o platbách vyplatených fyzickým osobám za rok 2006. Zoznam platieb v hotovosti nájdete v
POKLADNA-PREZERANIE SUBORU-VYDAJ ZA PRIJEMCU SUMAR / POLOZKOVITE.

 

Na koho sa vzťahuje?
Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v § 32 ods. 5 upravuje v praxi pomerne neobľúbenú povinnosť pre všetky fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu, a ktoré v rámci tejto činnosti vyplatili fyzickým osobám nezdanené príjmy, oznámiť uskutočnenie týchto platieb vrátane DPH príslušnému správcovi dane. Teda daňovému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá nezdanenú platbu od podnikateľa prijala.

Akej sumy sa týka a do kedy treba zaslať oznámenie?
Zákon limituje vznik tejto oznamovacej povinnosti sumou presahujúcou 100 000 Sk za predchádzajúci rok. Ak teda fyzická osoba - podnikateľ vyplatí v priebehu roka inej fyzickej osobe v hotovosti viac ako 100 000 Sk bez toho, aby z vyplatenej sumy zrazila daň, je povinná zaslať správcovi dane oznámenie do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom platba bola vykonaná (do 30.1.2007 za rok 2006).

Bezhotovostné úhrady
Ak podnikateľ uskutočňuje platby bezhotovostným spôsobom na účet v banke, napriek tomu, že sa jedná o platby, z ktorých nie je zrazená daň, oznamovacia povinnosť nevzniká a takto uskutočnené platby nemusí podnikateľ oznamovať správcovi dane, príslušnému podľa trvalého pobytu prijímateľa. Okrem toho zákon o správe daní nevyžaduje oznámenie tých platieb za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak fyzická osoba, ktorá ich prijala, eviduje tržby prijaté v hotovosti na elektronickej registračnej pokladnici s tlačiarňou.

Spôsob splnenia oznamovacej povinnosti
Pri plnení tejto osobitnej oznamovacej povinnosti platí zásada neformálnosti, čo znamená, že sa nevyžaduje podanie oznámenia na predpísanom tlačive. Pre účinné splnenie tejto povinnosti však zákon o správe daní od 1. januára 2005 vyžaduje uvedenie určitých v zákone vymenovaných náležitostí. Fyzická osoba - podnikateľ musí v oznámení uviesť okrem identifikačných údajov prijímateľa platby, adresy jeho trvalého pobytu a vyplatenej sumy aj daňové identifikačné číslo, ak prijímateľovi bolo pridelené. Ďalej sa v oznámení musí uviesť deň platby ako aj jej dôvod. Ak sa z vyplatenej sumy vykonávajú zrážky podľa osobitného predpisu, podnikateľ uvedie v oznámení aj výšku týchto zrážok. Napríklad podľa § 6 ods. 1 zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vypláca odmenu, povinná zraziť príjemcovi autorskej odmeny príspevok vo forme preddavku vo výške 2 % a zrazené sumy vyúčtovať a odviesť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca príslušnému fondu.

Zdroj: Verlag Dashöfer (Praktický sprievodca daňami)