Vyúčtovanie mzdy zamestnanca od 1.1.2007
 

 

Od 1.1.2007 je potrebné pri výpočte čistej mzdy zamestnanca, prvýkrát vo februári,
pri mesačnej mzdovej uzávierke za 1/2007, zohľadniť tieto zmeny:

 

1. Zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na účely
    výpočtu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ZP“) sa od 1.1.2007  zvyšuje minimálny a maximálny vymeriavací
základ na účely výpočtu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre rok
2007 nasledovne:

–        minimálny vymeriavací základ predstavuje spravidla sumu 7 600 Sk/mesiac
          a  91 200 Sk/rok,

–        maximálny vymeriavací základ predstavuje sumu 51 822 Sk/mesiac
          a  621 864 Sk/rok.

2. Nezdaniteľná časť základu dane

Pri určovaní nezdaniteľnej časti základu dane sa vychádza zo sumy životného minima
platnej vždy k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.  Životné minimum predstavuje
od 1.1.2007 sumu 4 980 Sk, teda nezdaniteľná suma základu dane fyzickej osoby je:

–        v roku 2007 suma 95 616 Sk/rok  (19,2 x 4 980)

–        od 1.1 2007 suma 7 968 Sk/mesiac (95616 : 12). 

3.  Daňový bonus v roku 2007

Od 1.1.2007 sa bude naďalej uplatňovať pri mesačnom zdaňovaní príjmov zo závislej
činnosti daňový bonus 540 Sk na každé vyživované dieťa daňovníka, ak splní
podmienky ustanovené v zákone o dani z príjmov. Počas roka 2007 sa bude suma
daňového bonusu valorizovať, takže suma ročného daňového bonusu nie je zatiaľ
známa. Daňový bonus by sa mal zvýšiť rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne
mesiace roka 2007 ako suma životného minima, teda od 1.7.2007.

4. Úrazové poistenie

Podľa § 279 ods.1 a 2 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov v prechodnom období, od 1.1.2004 do 31. decembra 2006, zamestnávateľ
platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8% z vymeriavacieho základu.
V prechodnom období sa prirážka k poistnému a zľava z poistného k základnej sadzbe
podľa §134 nepripočítava.

Dňa 7.12.2006 schválila NR SR zákon č.677/2006 Z.z., ktorý článkom II mení a dopĺňa 
zákon o SP. Novela zákona o SP s  účinnosťou od 1.1.2007, mení § 279 ods.1 a 2 v tom
zmysle, že  sa  predlžuje prechodné obdobie do 31.12.2007.

5. Zmeny v uplatňovaní príspevkov platených na doplnkové dôchodkové sporenie,
    účelové sporenie a životné poistenie na daňové účely

Daňovými výdavkami od 1.1.2007 už nie sú príspevky na účelové sporenie a životné
poistenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov. Od 1.1.2007 sa mení znenie
§ 19 ods. 3 písmeno l) takto:

Daňovými výdavkami zamestnávateľa sú od 1.1.2007 len príspevky na doplnkové
dôchodkové sporenie
, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov. Tieto príspevky
je možné uznať do daňových výdavkov zamestnávateľa aj naďalej najviac do výšky 6 %
zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca, ktorý je účastníkom tohto sporenia.