Daňové a odvodové povinnosti na mesiac január 2007

2. január (Ut)
• splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO v 1/12-ine za december 2006 a splatnosť štvrťročného preddavku na DPFO a DPPO v 1/4-ine za 4. kvartál 2006 (namiesto 31.12.2006)

8. január (Po)
• splatnosť poistného na sociálne  a zdravotné poistenie pre SZČO za december 2006

Výplatný termín
• splatnosť poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za december 2006

Výplatný termín + 5 dní
• odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za december 2006

15. január (Po)
• odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za december 2006
• odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu 
• odvod preddavku do sociálneho fondu za január 2007 v 1/12 z predpokladanej ročnej výšky základu na určenie povinného prídelu

19. január (Pia)
• registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň (bydlisko alebo sa obvykle zdržiava) v tuzemsku, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov obrat 1 500 000 Sk (namiesto 20.1.2007)

25. január (Št)
• splatnosť DPH za december 2006 alebo  4. kvartál 2006 + termín na podanie DP pre platiteľov s mesačnou a štvrťročnou daňovou povinnosťou
• termín na podanie súhrnného výkazu za 4. kvartál 2006 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci Európskej únie
• splatnosť spotrebnej dane z L, P, V, T, MO + termín na podanie DP pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za december 2006

30. január (Ut)
• termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za 4. kvartál 2006 na DÚ
• termín na predloženie oznámenia o nezdanených platbách vyplatených FO v roku 2006 v brutto výške na DÚ, ak súčet platieb prekročil limit 100 000 Sk („bonzácky paragraf“)

31. január (St)
• splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO v 1/12-ine za január 2007
• splatnosť dane z motorových vozidiel v plnej výške alebo splatnosť prvej štvrťročnej splátky v 1/4-ine (daň > 50 000 Sk a < 250 000 Sk) alebo splatnosť mesačnej splátky v 1/12-ine za január 2007 (daň > 250 000 Sk)
• termín na podanie DP k dani z nehnuteľností obci ako správcovi dane v prípade, ak daňovníkovi v zdaňovacom období vznikla daňová povinnosť

Registračná povinnosť na DPH
• registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom DPH  alebo  právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, vzniká pred nadobudnutím tovaru, ktorého celková hodnota bez dane dosiahne v kalendárnom roku 420 000 Sk