Účtovanie DPH pri preddavkoch po novele zákona o DPH v systéme SEA.

 

1.  Účtovanie prijatého preddavku

 Prijatý preddavok sa zaúčtuje tak ako doteraz v prospech účtu 324 so súvsťažným zápisom
 na ťarchu príslušného účtu (211,221)
 
V prípadoch ustanovených v § 13 ods. 8 zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov od 1. augusta 2003 sa platba prijatého preddavku považuje za
uskutočnené zdaniteľné plnenie .  O uskutočnenom zdaniteľnom plnení vystaví účtovná jednotka,
ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty daňový doklad – faktúru, ktorá sa
zaúčtuje  na ťarchu účtu (MD) 311 so súvsťažným zápisom v prospech účtu (D) 343 – DPH a
384 – výnosy budúcich období.


Pri splnení dodávky v priebehu účtovného obdobia sa v prípade potreby vystaví faktúra
(daňový doklad) vo výške rozdielu medzi hodnotou dodávky a preddavkom.Interným dokladom
sa preúčtuje celková čiastka bez DPH v prospech učtu 384 – výnosy budúcich období so
súvsťažným zápisom na ťarchu účtu 6xx.


2. Účtovanie  poskytnutého preddavku

Poskytnutý preddavok sa účtuje tak ako doteraz na ťarchu účtu 314 (MD) so súvsťažným zápisom
v prospech účtu 211 resp. 221 (D).
Odberateľ, ktorý je platiteľom daňe z pridanej hodnoty,  zaúčtuje daňový doklad (DF) v prospech
účtu (D) 321 so súvsťažným zápisom na ťarchu účtu (MD) 343 a 381 – náklady budúcich období a
preddavok spáruje s DF ( D 314  MD 321).
Pri splnení dodávky sa preúčtuje suma bez DPH za splnenú dodávku v prospech účtu
381 (D) so súvsťažným zápisom na ťarchu učtu 5xx, resp. 0xx.