Nová XML štruktúra pre mesačný výkaz do Sociálnej poisťovne (2.5).
Platná od 1.9.2006
V mzdách vôjdite do SPECIALNE CINNOSTI- 4-PARAMETRE SYSTEMU a nastavte 
v poslednom riadku parameter

POUZIT NOVU STRUKTURU XML PRE SP  na   A
 
Opravte nové výnimky výšky vymeriavacieho základu,skontrolujte nastavenie odvodov 
do jednotlivých fondou (ZP a SP),v nastavení parametrov výkazu sociálnej poisťovne 
zadajte IBAN vašej banky a ešte raz prepočítajte mzdy.
 
Nové výnimky výšky vymeriavacieho základu 

Platné od 1.9.2006 pre novú XML štruktúru (2.5)

- kombinácia znakov:

0 - bez výnimky, 
A - 75% vymeriavacieho základu - zamestnanec, ktorý je poberateľom invalid. dôchodku
  priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70% 
  alebo mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov (§138 ods. 11, písm. a)), 
B - 50% vymeriavacieho základu - zamestnanec, ktorý je poberateľom invalid. dôchodku 
  priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako o 70%, 
  alebo zamestnanec mladší ako 18 rokov, ktorý je invalidný, alebo zamestnanec mladší 
  ako 16 rokov (§138 ods. 11, písm. b)), 
C -  suma príjmu zodpovedajúca kratšiemu pracovnému času zamestnanca, ktorý má dohodnutý 
   pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa osobitného predpisu (§138 ods. 11, písm. c)), 
D - suma náhrady mzdy, poskytnutá z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa 
  podľa osobitného predpisu (§138 ods. 11, písm. d)), 
E - suma pracovnej odmeny fyzickej osoby vo výkone väzby a fyzickej osoby 
  vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce (§138 ods. 11, písm. e)), 
  1 - zamestnanec s viacerými pracovnými pomermi a maximálnym vymeriavacím základom 
    (zamestnávateľ odvádza v plnej výške, zamestnanec žiadne alebo nižšie odvody 
     ako je čiastka stanovená zákonom), 
  2 - náhrada mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru
 

 V novej štruktúre je okrem iného nová položka :
ROZSAHSP

 Osobný rozsah sociálneho poistenia v tvare 1 znak za každý typ poistenia v poradí 
ako na sumárnej strane:
 1  2     3  4  5  6  7
 NP, SP a SDS, IP, PvN, UP, GP, PRFS.
 
Význam znakov: 
0 - neplatí poistné na daný typ poistenia, 
1 - platí poistné na daný typ poistenia, 
2 - zúčtovanie rozdielov v odvode poistného za predchádzajúce obdobie za   daný typ poistenia.
 
Príklad: zamestnanec zamestnávateľa podľa §7 ods.1 písm. a), ktorému bol 
priznaný starobný dôchodok - 0100111, t.j. neplatí na NP, IP, PvN; 
zamestnanec, ktorý vykonáva práce na základe dohody - 0000110