Zoznam výnimiek vymeriavacieho základu

k dátumu 30.3.2004

 

0          Bez výnimky

1          75% vymeriavacieho základu – zamestnanec, ktorý je poberateľom invalid. dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70% alebo mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov (§138 ods. 12, písm. a)

2          50% vymeriavacieho základu – zamestnanec, ktorý je poberateľom invalid. dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako o 70%, alebo zamestnanec mladší ako 18 rokov, ktorý je invalidný, alebo zamestnanec mladší ako 16 rokov (§138 ods. 12, písm. b)

3          Suma príjmu zodpovedajúca kratšiemu pracovnému času zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa osobitného predpisu (§138 ods. 12, písm. c)

4          Suma náhrady mzdy, poskytnutá z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa podľa osobitného predpisu (§138 ods. 12, písm. d)

5          Suma pracovnej odmeny fyzickej osoby vo výkone väzby a fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce

6          Výkon práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov) – povinnosť pre zamestnávateľa platiť len na úrazové poistenie

7          Kombinácia kódov 1 a 3: invalidný dôchodca s kratšou pracovnou dobou (75% vymeriavacieho základu)

8          Kombinácia kódov 2 a 3: invalidný dôchodca s menším percentom straty pracovnej schopnosti s kratšou pracovnou dobou (50% vymeriavacieho základu)

9          Kombinácia kódov 1 a 4

A          Kombinácia kódov 2 a 4

B          Sudca alebo prokurátor – neodvádza poistné na úrazové poistenie (§ 16)

C          Kombinácia kódov 1 a B

D          Kombinácia kódov 2 a B

E          Kombinácia kódov 3 a B

F          Kombinácia kódov 4 a B

G          Zamestnanec s viacerými pracovnými pomermi a maximálnym vymeriavacím základom (zamestnávateľ odvádza v plnej výške, zamestnanec nižšie alebo žiadne odvody ako je čiastka stanovená zákonom).

H          Kombinácia kódov 1 a G

I           Kombinácia kódov 2 a G.

J           Kombinácia kódov 3 a G.

K          Kombinácia kódov 4 a G.

L          Dôchodca na plný pracovný úväzok poberajúci starobný dôchodok – neplatí príspevok na poistenie v nezamestnanosti

M         Sudca ustanovený do funkcie bez časového obmedzenia – neodvádza poistné na poistenie v nezamestnanosti a úrazové poistenie. Za takého sudcu osobný úrad sudcu (posudzuje sa ako zamestnávateľ) neplatí príspevok na poistenie v nezamestnanosti).

N          Člen družstva v pracovnom pomere s družstvom – zamestnávateľ neodvádza poistné na garančné poistenie

O          Kombinácia kódov 1 a N

P          Kombinácia kódov 2 a N

Q          Kombinácia kódov 3 a N

R          Kombinácia kódov 4 a N