DPH od 1.5.2004Popis kódovania faktúr.

Dodávateľské faktúry
Od tuzemských dodávateľov  PR1=0

PR2                 Riadok v daň. priznaní  Popis

0                                  R15                             daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku
1                                  R15                             daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku 
                                                                        s možnosťou odpočtu dane v pomernej výške
2                                  R15                             daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku
                                                                        bez možnosti odpočtu dane
3                                                                      nákup od neplatičov dane (bez DPH)
4                                  R18                             colnica - JCD– dovoz z tretích štátov
5                                                                      nie je sučasťou daňového priznania
6                                  R25                             dobropis,vrubopis od tuz. dodavateľov.,
                                                                        JCD- colnica vracia daň
7                                  R18                             colnica - JCD– dovoz z tretích štátov
                                                                        s možnosťou odpočtu dane v pomernej výške
8                                  R18                             colnica - JCD– dovoz z tretích štátov
                                                                        bez možnosti odpočtu dane
- - - - - - - - -
Tretie štáty  - neúčtuje sa DPH   PR1=1

5                                                                      nie je sučasťou daňového priznania
- - - - - - - - -
Dodávatelia zo štátov EU      PR1=2
0
                                  R04,R02,R17             nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa  §11  od 
                                                                         plátcou DPH  zo štátov EU
1                                  R04,R02,R17             nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa  §11  od 
                                                                         plátcou DPH  zo štátov EU 
                                                                         s možnosťou odpočtu dane v pomernej výške
2                                  R04,R02,R17             nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa  §11  od 
                                                                         plátcou DPH  zo štátov EU 
                                                                         bez možnosti  odpočtu dane
3                                  R24                             oprava základu dane podľa § 25  ods. 1-3
4                                  R12                             trojstranné obchody – druhý odberateľ § 69
                                                                         ods. 7
5                                                                       nie je sučasťou daňového priznania
6                                   R10,R11,R16            tovary a služby pri ktorých platí daň príjemca
                                                                         podľa  §69 ods. 2-4
                                                                        s možnosťou odpočtu v  plnom rozsahu
7                                  R10,R11,R16             tovary a služby pri ktorých platí daň príjemca
                                                                        podľa  §69 ods. 2-4 s možnosťou odpočtu
                                                                        v  pomernej výške podľa § 49 - 51

8                                  R10,R11,R16             tovary a služby pri ktorých platí daň príjemca
                                                                        podľa  §69 ods. 2-4
                                                                        bez  možnosti odpočtu  dane podľa § 49 – 51
9                                  R05                             nadobudnutie tovaru prvym odberatelom odľa §
                                                                        45 odst. 2

 

 

Odberateľské faktúry

0                                  R03,R02                     zdaniteľné obchody
1                                  R03,R02                     tržby v predajni
2                                  R07                             oslobodené bez možnosti odpočítania dane
                                                                        § 28 - §41
3                                  R08                             oslobodené s možnosťou odpočítania dane § 43
                                                                        vývoz do štátov EU (platiteľom dane)
4                                  R09                             vývoz do tretích štátov § 46, § 47

5                                                                      bez DPH – nie sú súčasťou daňového priznania
6                                  R23,R24                     oprava základu dane +/- §25 ods 1,2,3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Riadok              PR1               PR2         
R03                    0,2                0,1
R07
                   0,2                  2
R08                    0,2                  3
R09                     1                    4

 


Daňové priznanie
 
R01 = R03+R04

R02 = R01*0,19

R03 = celková hodnota bez dane za dodané tovary §8 a za dodané služby §9 (bývalé
            výstupné daňové doklady OF,RP,) Idú tu aj základy dane zo zaplatených preddavkov
            na tovar a služby (§19 ods. 4)pr1=0,2 pr2=0,1

R04 = dodané tovary z iných členských štátov nadobudnuté v tuzemsku podľa §11, pri
           torých je nadobúdateľ povinný platiť daň. (faktúra je bez daňe) pr1 =2 pr2=0,1,2

R05 = nadobudnutie tovaru pri trojstranných obchodoch,prvým odberateľom (§ 45 odst. 2)
            Prvý nadobúdateľ neplatí daň. (platí pre členské štáty EU)  pr1=2 pr2=9

R06 = R07+R08+R09

R07 = Dodanie tovaru a služieb bez možnosti odpočítania dane podľa §28 -§41
             pr1=0,2 pr2=2
OF       28- poštové služby
            29- zdravotná starostlivosť
            30- služby sociálnej pomoci
            31- výchovné a vzdelávacie služby
            32- služby dodané členom
            33- služby súvisiace so športom
            34- kultúrne služby
            35- zhomažďovanie finančných prostriedkov
            36- služby verejnoprávnej televízie
            37- poisťovacie služby
            38- dodanie nehnuteľnosti
            39- finančné služby
            40- predaj poštových cennín a kolkov
            41- prevádzkovanie lotérií

R08 = fakturovaná čiastka pri dodávke do iného členského štátu oslobodené od dane podľa
OF       §43 s možnosťou odpočtu dane. pr1=0,2 pr2=3

R09 = vývoz a medzinárodná doprava do 3. štátov §46 a §47
OF       pr1=1 pr2=4

 

R10 = prijatie tovaru a služieb, pri ktorých platí daň príjemca podľa §49 ods. 2-4
             pr1 =2 pr2=6,7,8
           - služby a tovary dodané s inštaláciou , alebo montážou zdaniteľnej osobe
             zahraničnou  osobou z iného členského štátu, alebo tretieho štátu  osobou, ktorá
             nie je platiteľom  dane a miesto dodania je v tuzemsku.
           - služby dodané podľa § 15 odst. 8 zákona.
              - reklamné služby
              - poradenské, právne a účtovné služby
              - bankové služby
              - prevod autorských práv
              - nájom hnuteľného majetku
              - telekomunikačné služby
              - rozhlasové služby
              - sprostedkovacie služby
             - preprava tovaru medzi členskými štátmi ES vrátane súvisiacich služieb
                poskytnutých zahraničnými osobami z iného členského štátu , ak boli objednané
                pod  identifikačným číslom pre daň prideleným v tuzemsku.

R11 = daň vypočítaná z tovarov a služieb, ktorú platí príjemca, vypočítaná vo výške 19%
             (uvedie sa aj v riadku  r16) R10*0,19

R12 = základ dane vyplní druhý odberateľ pri trojstranných obchodoch podľa §45 zákona
            (faktúra prvého odberateľa) pr1 =2  pr2=4

R13 = 19% daň  R12*0,19

R14 = daň na výstupe celkom R02+R11+R13

R15 = daň z tovarov a služieb nakúpených  v tuzemsku (daň na vtupe) súčet daní
           z tuzemských DF. ) pr1 =0  pr2=0,1,2

R16 = R11

R17 = R04

 

R18 = súčet dane zaplatenej pri dovoze (JCD,doklady z colnice) ) pr1 =0  pr2=4,7,8


 

 

R19 = (R15 – R15n –R15c +R15c*koef)+ (R16 – R16n –R16c +R16c*koef)+
            (R17 – R17n –R17c +R17c*koef)+ (R18 – R18n –R18c +R18c*koef)

            R15n = daň z tovarov a služieb nakúpených  v tuzemsku bez možnosti
                         odpočtu dane ) pr1 =0  pr2=2
            R15c = daň z tovarov a služieb nakúpených  v tuzemsku s možnosťou
                         odpočtu dane v pomernej výške pr1 =0  pr2=1

            R16n = daň vypočítaná z tovarov a služieb, ktorú platí príjemca, bez možnosti
                         odpočtu dane pr1 =2  pr2=8
            R16c = daň vypočítaná z tovarov a služieb, ktorú platí príjemca, s možnosťou
                         odpočtu dane v pomernej výške pr1 =2  pr2=7

            R17n = súčet dane za dodané tovary z iných členských štátov nadobudnuté 
                         tuzemsku podľa §11, bez možnosti  odpočtu dane pr1 =2  pr2=2
            R17c = súčet dane za dodané tovary z iných členských štátov nadobudnuté 
                         tuzemsku podľa §11, s možnosťou odpočtu dane v pomernej výške

                         pr1 =2  pr2=1

            R18n = súčet dane zaplatenej pri dovoze , bez možnosti odpočtu dane
                        pr1 =0  pr2=8
            R18c = súčet dane zaplatenej pri dovoze, s možnosťou  odpočtu dane  pomernej
                         výške pr1 =0  pr2=7

 

            Koef = .......

R20 = daň z nového dopravného prostriedku dodaného z tuzemska do zahraničia  PAR20

R21 = odpočítanie dane pri registrácii PAR21

R22 = R19 + R20 + R21

 

R23 = dobropisy a vrubopisy dodavok tovaru a služieb a dobropisy a vrubopisy
            pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z členských štátov EU

            pr1 =2  pr2=3

            zníženie základu dane -
            zvýšenie základu dane +
            - úplné alebo čiastočné zrušenie dodávky tovaru alebo služby a pri čiastočnom alebo
              úplnom vrátení tovaru
            - pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti

            - pri zvýšení ceny tovaru alebo služby 

R24 =  daň zodpovedajúca riadku R23

R25 = suma dane o ktorú treba opraviť odpočítanú daň
            a)  nadväzne na opravu dane podľa §25 (R23,R24  R25=R25+R24*(-1)
                 pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z členských štátov EU
            b) odpočítane dane pri dovoze ak colnica vrátila daň  R25=R25+PAR25
                PAR25>0 colnica vracia daň
            c) odpočítane dane pri dovoze ak colnica vrátila daň  dobropis JCD
                R25=R25-DPH z opravneho JCD ? pr1 =0  pr2=6

                DPH<0 dobropis colnica vracia daň = odvedieme túto daň štátu
            V rípade opravy JCD sa použije vždy len jeden spôsob korekcie dane
            a to buď  a) alebo b).
            d) korekcia odpočtu dane pri tuzemských  dobropisoch a vrubopisoch
                R25=R25-DPH z opravneho vrubopisu alebo dobropisu pr1 =0  pr2=6

                DPH<0 dobropis  = odvedieme túto daň štátu

 


R26 = PAR26 uprava odpočítanej dane IM pri zmene účelu jeho použitia

R27 = PAR27 vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru §60

R28 = PAR28 daňová povinnosť pri zrušení registrácie podľa §81

R29 = Vlastná daňová povinnosť R14-R22+R24+R25+R26-R27 > 0

R30 = nadmerný odpočet

R31 = nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti §79

R32 =  vlastná daňová povinnosť


Súbor parametrov výpočtu daňového priznania – korekcie C50KORE

Par20  RIAD20    daň z nového dopravného prostriedku dodaného z tuzemska do zahraničia 
Par21  RIAD21    odpočítanie dane pri registrácii
Par25  RIAD25   
odpočítane dane pri dovoze ak colnica vrátila daň (zadávať kladne)
Par26 RIAD26   
uprava odpočítanej dane IM pri zmene účelu jeho použitia
Par27  RIAD27   
vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru §60
Par28  RIAD28   
daňová povinnosť pri zrušení registrácie podľa §81
            NADOD0 
nadmerný odpočet za minule obdobie
            NADOD1  nadmerný odpočet po vypocte

RR=rok výpočtu

MM=mesiac výpočtu  pre mesačných plátcov DPH (01,02...,12)
MM=číslo štvrťroku (qvartálu)  pre štvrťročných (kvartálnych) plátcov DPH (1,2.,3,4)