DPH od 1.5.2004


Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru:
  • pri každom dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti,
  • v prípade, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo predtým ako je ukončené poskytovanie služby do 15 dní odo dňa prijatia platby, (Ak v kalendárnom mesiaci vznikne platiteľovi daňová povinnosť prijatím platby a zároveň aj dodaním tovaru alebo služby, na ktoré prijal platbu, môže vyhotoviť jednu faktúru, a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci.)
  • pri dodaní tovaru formou zásielkového predaja pre zákazníka, najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti,
  • pri dodaní tovaru alebo služby na osobnú spotrebu platiteľa alebo zamestnancov podľa § 8 ods. 3, § 9 ods. 2, 3 zákona o DPH, do troch dní od vzniku daňovej povinnosti,
  • pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, do 15 dní od dodania tovaru alebo prijatia platby,
  • pri premiestnení tovaru z tuzemska do iného členského štátu, bezodkladne,
  • pri dodaní služby, pri ktorej vzniká povinnosť platiť daň zákazníkovi v inom členskom štáte, do 15 dní od dodania služby alebo prijatia platby.

Každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu je povinná vyhotoviť faktúru najneskôr do 15 dní od dodania nového dopravného prostriedku alebo odo dňa prijatia platby za nový dopravný prostriedok.

Za faktúru sa považuje aj dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, a dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmlúv o dodaní elektriny, plynu, vody a tepla, ak dohoda o platbách pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov. Uvedené dohody majú obsahovať údaje stanovené v § 71 ods. 2 zákona o DPH.

Doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladňou sa považuje za faktúru len v prípade, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je vyššia ako 50 000 Sk.

Ak je faktúra vyhotovená alebo prijatá v cudzom jazyku, je platiteľ povinný na požiadanie daňového úradu zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka.