DPH od 1.5.2004


Vedenie záznamov na účely DPH

 

ÚČTOVNÍCTVO A DANE, DPH, číslo: 9/2004, vyšlo: 11. 5. 2004


Zákon o dani z pridanej hodnoty ukladá platiteľovi povinnosť viesť podrobné záznamy o dodaných a prijatých tovaroch a službách podľa jednotlivých zdaňovacích období. V záznamoch uvádza platiteľ údaje rozhodujúce pre správne určenie dane.

 

Viesť záznamy o nadobudnutých tovaroch z iného členského štátu je povinná aj zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, resp. právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (príspevková organizácia a pod.). Uvedené záznamy sa archivujú 10 rokov.

Platiteľ je povinný viesť osobitne záznamy o:

 • dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu,
 • nadobudnutí tovaru z iného členského štátu,
 • prijatí služieb z iného členského štátu a
 • dovoze tovaru.

Platiteľ vedie ďalej osobitne záznamy o:

 • platbách prijatých pred dodaním tovarov a služieb,
 • platbách poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb,
 • tovare, ktorý bol premiestnený (odoslaný alebo prepravený) podľa § 8 ods. 4 zákona o DPH z tuzemska do iného členského štátu,
 • tovare, ktorý bol odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu podľa § 11 ods. 8 zákona o DPH,
 • hnuteľnom hmotnom majetku z iného členského štátu, na ktorom vykoná práce alebo ho oceňuje, ak tieto práce vykonáva pre osobu identifikovanú pre daň v inom členskom štáte podľa § 16 ods. 7 zákona o DPH.

Pre účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby:

 • s možnosťou odpočítania dane,
 • bez možnosti odpočítania dane a
 • s možnosťou pomerného odpočítania dane.

Zdroj: www.drsr.sk