FDF a PDF


 

Vytváranie a tlač PDF formulárov.

DRSR sprístupnilo nový spôsob tlače určitých formulárov pre DU a to tak
že v príslušnom účtovnom programe sa vytvorí obsah formulára v predpísanom formáte FDF a po kliknutí na tento súbor
sa údaje prenesú do príslušného PDF súboru odkiaľ sa dá jednoducho vytlačiť hotový formulár pre DÚ.

Takto už sú v SEA spracované tieto formuláre :

1. Súvaha 2009                                  SUV09.fdf
2. Výsledovka 2009                            VZS09.fdf

3. Výkaz o príjmoch a výdavkoch       PRVY09.fdf
4. Výkaz o majetku a záväzkoch         MAZA09.fdf

 

5. Hlásenie o vyúčtovaní dane             HL109.fdf  - prvá strana  ,
                                                        HL509.fdf –          5.časti

6. Prehľad o zrazených preddavkoch   QPREH10.fdf – tlačivo
                                                        QPRPOT.fdf – potvrdenie
                                                        QPRVYH.fdf – vyhlásenie

7. Súhrnný výkaz DPH                      SVDPH1.fdf – 1.strana
                                                        SVDPH2.fdf – 2.strana
                                                        SVDPHV.fdf – vyhlásenie o EP
                                                        SVDPH.XML – súbor pre EP

8. Daň. priznanie DPH 2010               DPH10.fdf – tlačivo
                                                        DPH10POT.fdf – potvrdenie
                                                        DPH10VYH.fdf – vyhlásenie o EP


Fdf súbory ukladajú do priečinka  C:\SEA\PDF  a tam sa dajú otvoriť PDF
formuláre a následne vytlačiť.

Je potrebné nastaviť potrebné údaje pre tlač napríklad v MZDY- KONTROLNÉ A RIADIACE SÚBORY – (celkom dole) Údaje o firme
pre účtovné tlačivá

alebo


V PODVOJNE UCTOVNICTVO - KONTROLNE SUBORY - UDAJE O FIRME PRE UCTOVNE TLACIVA
 nastavte udaje pre PDF tlačivá. ICO, DIC, NAZOV FIRMY atď. Odporúčam vytvoriť na ploche odkaz na  priečinok C:\SEA\PDF  pre  zjednodušenie prístupu k FDF a PDF súborom.
 Kliknete na plochu obrazovky  pravým tlačítkom myši na prázne miesto  a otvorí sa menu .Tam sa myšou nastavte na  Nové (New) kliknete
  ľavým tlačítkom myši na Odkaz (Shortcut) .Otvorí sa okno hľadania a do okienka pred tlačítkom Hľadať (Browse) napíšte
  C:\SEA\PDF     ( opačné lomítko napíšete stlačením  pravého ALT (AltGr)+ Q)

 kliknite na  DALEJ (NEXT)

a UKONČIŤ (FINISH).  Opačné lomítko  \  vytvoríte stlačením pravého Alt a Q. Na obrazovke bude odkaz na priečinok PDF a kliknutím naň sa dostanete hneď k súboru vzs09.fdf. Po kliknutí ka tento súbor sa
otvorí PDF výkaz ziskov a strát ktorý môžete vytlačiť..

 

 V uvedenom príklade kliknutím na VZS09.fdf sa otvorí vyplnené tlačivo výsledovky.

 Pre QPREH10 sa otvorí: