Zákon č. 366/1999 Z.z. o dani z príjmov           
  
                                  Zákon č. 274/1994 Z.z. o zdravotnom poistení  

Dátum zmeny: 19.07.2003


                                             

Obsah

  1. Preradenie os. motorového vozidla  z osobného vlastníctva do podnikania
  2. Odvody do fondov od 1.8.2000
  3. Odvody do fondov SZČO popri zamestnaní
  4. Zákonné poistenie motorových vozidiel v roku 2001, Diaľničné nálepky
  5. Legislatívne zmeny k 1.1.2001
  6. Prídavky na deti od 1.7.2001

Preradenie os. motorového vozidla  z osobného vlastníctva do podnikania ...

7.11.2000
Ako máme postupovať pri preradení osobného motorového vozidla  v osobnom vlastníctve
do
podnikania  v roku 2000 ak jeho obstarávacia cena bola 1 600 000 Sk a bolo kúpené v septembri 1998 ?

 Podľa § 29 zákona 366 /1999  je vstupnou cenou obstarávacia cena upravená o sumu odpisov
 
vypočítanú  podľa § 31 .( rovnomerné odpisovanie ). Pretože podľa § 24 sa z osobných automobilov
 počítajú odpisy najviac zo sumy 450 000 Sk , ktorá sa na účely odpisovania považuje za vstupnú
 cenu budú vypočítané odpisy za roky 1998 a1999 t.j 63 900 Sk a
128 700 Sk. Obstarávacou
 cenou
podľa  § 25 ods. 4 zákona 563 /1991 Zb. (Zákon o účtovníctve) sa rozumie cena , za ktorú
 sa majetok obstaral
a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
V našom prípade to je 1 600 000 Sk
 
Vstupnou cenou pri preradení bude  1 600 000 - 63900 - 128700 = 1 407 400 Sk.
 Na účely odpisovania sa však  použije suma 450 000 Sk (§ 24 ods. 2. a,1). Odpisovať sa bude 4 roky
 v prvej odpisovej skupine podľa § 31 alebo § 32.

 Poznámka:  Tento postup platil len v roku 2000.

 

Back to Top

Odvody do fondov platné od 1.8.2000 ...

29.11.2000

Zákon č. 274/1994  Z.z. o zdravotnom poistení ...
Platitelia poistného:
-         zamestnanci
-         SZČO
-         Spolupracujúce osoby

-     Zamestnávatelia

-         Štát platí za nezaopatrené deti, dôchodcov, ženy poberajúce
      peňažnú pomoc v materstve (od začiatku poberania do dňa  pôrodu)

-         NÚP


Firma  platí na zdrav.poist. 10   % z vym.  zákl.
Zamestnanec                       3.7% z vym.  zákl.
SZČO                               13.7%

                       
                                   
        

Zdravotná poisťovňa Nemocenské poisť. Dôchodkové poisť. NÚP
  Zamest. Firma Zamest. Firma Zamest. Firma Zamest. Firma
Zamestnanec A A A A A A A A
Zamest.- dôchodca A A A A N N N A
DVP N N N N N N N N
DPČ-štud. <=3000 N N N N N N A A
DPČ-štud.  > 3000 * N N N N N A A
DPČ-dôchodca N N N N N N N A
DPČ-DNO A A N N N N A A

              *  Študent sa sám prihlási do ZP a odvedie 13,7% z
                  3000 Sk tj 411 Sk (môže aj viac).
              DNO=dobrovolne nezamestnaná osoba

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi neplatené voľno v rozsahu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní bez náhrady príjmu (neplatené voľno) ,je  platcom zdravotného poistenia zamestnávateľ.
(Minimálne 13.7 % z VZ 3000 Sk t.j. 411 Sk)
Toto neplatí v prípade ,ak počas NV je platiteľom zdravotného poistenia iný zamestnávateľ.
(§15 ods. 2 písmeno b).

Back to Top


Odvody do fondov samostatne zárobkovej osoby ktorá podniká popri zamestnaní.

20.12.2000
?

Odvody SZČO ktoré podnikajú popri  zamestnaní sú riešené samostatne v jednotlivých zákonoch a to následovne:
Odod do zdravotnej poistovne - zákon  273/1994 Z.z.  §13 ods 7
Odvod do sociálnej poistovne -  zákon  274/1994 Z.z.  §14 ods.8
Odvod na poistenie v nezamest.-zákon  387/1996 Z.z.  §57 ods.5

Zo znenia týchto zákonov vyplýva nasledovné:

SZČO odvádza poistné :

a)    do zdravotnej poistovne ak za rozhodné obdobie má základ dane (§7 366/1999 Zz)  >  72000 Sk
b)    do sociálnej  poistovne ak za rozhodné obdobie má základ dane (§7 366/1999 Zz)  >= 48000 Sk
c)    na NÚP    ak za rozhodné obdobie má základ dane (§7 366/1999 Zz)                     >= 36000 Sk

Od 1.1.2001 je zmena odvodu do soc. poisťovne. Bol zrušený §14 ods. 8. SZČO  odvádza do SP minimálne
z vym. základu 4000 Sk ak jeho príjem za rok 1999 bol väčší ako 100000 Sk. Vymeriavacím  základom
je polovica pomernej časti základu dane. Back to Top

Sadzby zákonného poistenia motorových vozidiel.

05.01.2001
?

Sadzby zákonného poistenia osobných automobilov

Do   1300 kubických centimetrov                                1920 Sk
Do   1800 kubických centimetrov                                3420 Sk
Do   2500 kubických centimetrov                                5700 Sk
Nad 2500 kubických centimetrov                                8640 Sk

Sadzby zákonného poistenia motocyklov

Do       50 kubických centimetrov                                  300 Sk
Do     350 kubických centimetrov                                  660 Sk
Nad   350 kubických centimetrov                                1260 Sk

Sadzby zákonného poistenia nákladných automobilov

Nosnosť

Od      3 500 kg do 12 000 kg                                  10 920 Sk
Nad  12 000 kg                                                        15 840 Sk

Sadzby zákonného poistenia ťahačov návesov    11 880 Sk

 

Diaľničné  nálepky

15 dňová pre vozidlá do 1,5 t                            60 Sk
15 dňová pre vozidlá od 1,5 t do 3,5 t              130 Sk
15 dňová pre vozidlá od 3,5 t do  12 t              400 Sk
15 dňová pre vozidlá  nad 12 t                        900 Sk
 
1 ročná pre vozidlá do 1,5 t                              400 Sk
1 ročná pre vozidlá od 1,5 t do 3,5 t                 900 Sk
1 ročná pre vozidlá od 3,5 t do  12 t              3 000 Sk
1 ročná pre vozidlá nad 12 t                          6 000 Sk
 


Back to Top

Zmeny legislatívy platné od 1.1.2001.

08.01.2001
?

Zákon 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení

§6 ods. 1 c)   Na dôchodkovom zabezpečení sú zúčastnené samostatne zárobkové osoby, ktorých príjem
 z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu
(§ 7 zákona č. 366 / 1999) bol vyšší  ako 100 000 Sk.

§ 6 ods. 5  SZČO je povinná preukázať Sociálnej poisťovni  výšku príjmu z podnikania a z inej SZČ
najneskôr do 30. júna bežného roka výpisom z daňového priznania.

§ 145a  ods.1   Na nemocenskom poistení sú zúčastnené samostatne zárobkové osoby, ktorých príjem
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu 
(§ 7 zákona č. 366 / 1999) bol vyšší ako 100 000 Sk.

§ 175i  SZČO, ktorej príjem z podnikania a z inej zárobkovej činnosti za rok 1999 nebol vyšší
 
ako 100 000 Sk , povinná účasť na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení zaniká
 od 1. januára 2001.

Zákon 274/1994 Zb. o Sociálnej poisťovni

§ 15 ods. 2
Zamestnanec platí poistné  na nemocenské poistenie vo výške   1,4 %
                                             na dôchodkové zabezpečenie     6,4 %  predtým 5,9 %
§ 15 ods. 3
SZČO a SO platí poistné  na nemocenské poistenie vo výške     4,8 %
                                           na dôchodkové zabezpečenie       28    % predtým 27,5 %

 § 16 nový odsek 2
 Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahŕňa
 
odstupné ,
 odchodné ,
 cestovné náhrady ,
 výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií ,
 odmena za pracovnú pohotovosť
,
 príspevky zo SF ,príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely
 a súkromné účely
,
 odmeny podľa osobitných predpisov o objavoch , vynálezoch ,zlepšovacích návrhoch a priemyselných
 vzoroch
,
 odmeny vyplácané pri pracovných jubileách a životných jubileách ,
 odmeny pri odchode do starobného dôchodku a
 odmeny vyplácané zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení
.

 

Zákon 366/1989 Zb. O daniach z príjmov

§6 ods. 8  písmeno a) bod 8 (nový)
Od dane sú oslobodené nepeňažné príjmy zamestnanca poskytnuté ako plnenia zo soc. fondu podľa
osobitného predpisu (zákon 52/1994 Z.z. o sociálnom fonde) zamestnancovi najviac do výšky 2000 Sk
ročne . Do tejto sumy sa nezapočítava hodnota ostatných plnení poskytnutých zo sociálneho fondu
uvedených v tomto odseku ( 8).

§ 6 ods. 12 písm. b)
 Čiastkovým základom dane sú príjmy zo závislej činnosti , alebo funkčné pôžitky znížené o príspevky
 na doplnkové dôchodkové poistenie , ktoré platí zamestnanec ( zákon  123/1996  Z.z. o doplnkovom
 poistení ) najviac 10% z príjmu najviac však 24 000 Sk.

§ 7 ods. 3  písm. d) – nové
Príjmom z podnikania a z inej SZČ (podľa odseku 1 a 2) je aj výška odpusteného dlhu ,alebo jeho
časti u dlžníka.

§ 12 ods. 2
Nezdaniteľná časť základu dane je suma 16 800 Sk ročne na vyživované dieťa (1 400 / mes )

§ 24 ods. 3 písm. p)
Daňové výdavky sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové  poistenie , ktoré platí daňovník s príjmami
 podľa § 7 a § 10 ods.1 písm.1 najviac do výšky 10% z tohto príjmu , najviac však 24 000 Sk.

§ 26 ods. 7
Nehmotným investičným majetkom je aj technické zhodnotenie plne odpísaného nehmotného
 majetku vyššie ako 20 000 Sk.

§ 26 ods. 12 písm. f)
V odpisovaní HM  a NM začatom pôvodným vlastníkom pokračuje daňovník, ktorý
 preradí majetok z osobného užívania do majetku určeného na podnikanie.

§ 33 ods. 1
Technickým zhodnotením sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné
 úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a nehmotnom
 majetku 20 000 Sk v úhrne za zdaňovacie obdobie.

§ 58b ods. 6
Do daňových výdavkov zdaňovacieho obdobia roku 2 000 sa zahrnie aj technické zhodnotenie
HM a NM neprevyšujúce  v úhrne 20 000 Sk vykonané na jednotlivom majetku počas
zdaňovacieho obdobia do 31. decembra  2000.

Back to Top

Zmeny príjmu pre nárok na prídavky na deti platné od 1.7.2001.

27.06.2001
?

Výška prídavkov na deti, pri príjme oprávnenej osoby a s ňou spoločne posudzovaných osôb neprevyšujúcom 1,37 násobok sumy vypočítanej 
podľa §5 zákona o životnom minime je 0,5 násobok sumy ustanovenej v §5 písm. c) až e) zákona o životnom minime.

Výška prídavkov na deti , pri príjme oprávnenej osoby a s ňou spoločne posudzovaných osôb prevyšujúcom 1,37 násobok a neprevyšujúcom 
2,1 - násobok sumy vypočítanej podľa §5 z
ákona o životnom minime je 0,35 násobok sumy ustanovenej v §5 písm. c) až e) zákona
 o životnom  minime.

Suma na určenie príjmu podmieňujúceho vznik nároku na štátne sociálne dávky

Oprávnená osoba 3000,-
Ďalšia posudzovaná osoba 2100,-
dieťa do 6 rokov veku 1350,-
dieťa do 15 rokov veku 1660,-
dieťa od 15 rokov veku 1770,-

Výška prídavkov na deti
Vek dieťaťa Pri príjme neprevyšujúcom 
1,37 -násobok
Pri príjme neprevyšujúcom 2,1-násobok
do 6 rokov 680,- 480,-
do 15 rokov 830,- 590,-
nad 15 rokov 890,- 620,-

Za príjem pre prídavky na deti sa nepovažuje:
- náhrady cestovných výdavkov
- hodnota poskytovaných ochranných prostriedkov
- prospechové štipendium žiaka
- podpora pri narodení dieťaťa
- konkurzné, mimoriadne, sociálne a športové štipendium VŠ
- pohrebné
- cestovné do kúpeľov a späť
- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
- dávky sociálnej starostlivosti
- odmena pestúna
- PnD a príplatok k PnD
- príjem v súvislosti s výkonom civilnej služby
- žold
- úroky z vkladov zo stavebného sporenia, na devízových účtoch
- odmeny vyplácané darcom za odber krvi a iných biologických materiálov z ľudského organizmu

Za príjem sa považuje:
- Príjem zo závislej činnosti
- funkčné pôžitky
- príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti
- ostatné príjmy :
    - príjmy z príležitostných činností, náhodné a jednorazové príjmy
    - príjmy z poľnohospodárskej výroby, predaja vlastných nehnuteľností
    - prijaté výživné, dôchodky
    - výhry v lotériách, stávkach a iných podobných hrách
    - ceny z verejných súťaží
    - príjmy z prostriedkov sociálneho fondu

Hranice príjmu na nárok na prídavky na deti v niektorých prípadoch
Opráv. os Daľšia os Dieťa_do_6 Dieťa_do_15 Dieťa_nad_15 Spolu      Násobok 1,37 Násobok 2,1 PnD do 1,37 PnD do 2,1
3000 2100 1350 0 0 6450 8836.50       13545.00               680 480
3000 2100 0 1660 0 6760 9261.20       14196.00               830 590
3000 2100 0 0 1770 6870 9411.90       14427.00               890 620
3000 2100 1350 1660 0 8110 11110.70       17031.00             1510 1070
3000 2100 1350 0 1770 8220 11261.40       17262.00 1570 1100
3000 2100 0 1660 1770 8530 11606.10       17913.00 1720 1210
3000 2100 1350 1660 1770 9880 13535.60       20748.00 2400 1690
3000 0 1350 0 0 4350 59595.50         9135.00 680 480
3000 0 0 1660 0 4660 63842.20         9786.00 830 590
3000 0 0 0 1770 4770 6534.90       10017.00 890 620
3000 0 1350 1660 0 6010 8233.70       12621.00 1510 1070
3000 0 1350 0 1770 6120 8384.40       12852.00 1570 1100
3000 0 0 1660 1770 6430 8809.10       13503.00 1720 1210
3000 0 1350 1660 1770 7780 10658.60       16338.00 2400 1690
Back to Top
Copyright © 1999  [Lsoftware]. All rights reserved.
Revised: júla 19, 2003 .