SEA  ZMENY


 

12.07.2023

Nový kontrolný výkaz DPH platný od 01.07.2023

06.02.2021
Úpravy pre závierky za rok 2021.

24.4.2021
Urobil som úpravu kódovania xml súboru KV21.xml  a DPH21.xml  (Kontrolný výkaz a DP DPH)
tak aby boli aj naďalej akceptované  aplikáciou eDane Java  a na portáli FS.

22.2.2021
Oprava výpočtu KVDPH.   Oprava základu dane podľa par 53b.

11.2.2021
Oprava výpočtu DPH.

05.02.2021

Nový kontrolný výkaz dph a nové daňové priznanie DPH 2021.

09.03.2020
Uzávierka v JU pre rok 2019.

Súhrnný výkaz DPH  xml pre rok 2020.

01.02.2020
Uprava XML pre daňové priznanie DPH za január 2020.

23.2.2017
Oprava KV pre A2.

20.2.2017
Nová možnosť tlačiť karty zaradeného investičného majetku (netlačia sa karty vyradeného IM v minulých rokoch)
 alebo karty investičného majetku ktorý má v danom roku nenulový odpis. 

8.2.2017
Opravené nahrávanie došlých faktúr.

Kontrolný výkaz je upravený pre rok 2017  KV17.xml

17.12.2015

Zmeny v IM.

Pred výpočtom odpisov pre rok 2015 skontrolujte nastavte pre každý IM ktorého sa zmena
odpisovej skupiny týka novú odpisovú skupinu (1-6). Spôsob odpisovania sa meniť nebude.
Všetko sa odpisuje lineárne okrem nehmotného majetku a foriem. Zmenu odpisových skupín
urobíte v PREHLADY NA OBRAZOVKU - KMENOVY SUBOR IM C33IM  OSK .
Nezabudnite aj pri lízingu SPO=3 nastaviť správnu odpisovú skupinu.
Po úprave odpisových skupín môžete pustiť výpočet odpisov pre rok 2015 a následne zaraďovať
nový IM pre rok 2015.

13.3.2014

Novú súvahu a výsledovku nájdete v podvojnom účtovníctve v UCTOVNA ZAVIERKA 2014 a
v UCTOVNA ZAVIERKA 2014 MIKRO . Dajú sa tam vytvoriť XML súbory uzávierok:

UZPU14.xml    účtovná závierka podnikateľov  v PU
UZPU14M.xml  účtovná závierka mikro účtovnej jednotky

 Niekedy je potrebné upraviť zaokrúhľovanie vo výsledovke alebo súvahe tak aby hospodárky výsledok
v súvahe sa rovnal tomu vo výsledovke. V súvahe odporúčam opraviť čiastky v pasívach. Po oprave stlačte F3
a riadky sa prepočítajú. Skontrolujte hospodársky výsledok a prípadne proces opakujte.

XML súbory závierok sa dajú načítať do aplikácie edane a tam vytlačiť a poslať na DÚ.

V jednoduchom účtovníctve účtovná závierka pozostáva z výkazu o majetku a záväzkov . Túto uzávierku
je tiež možné cez súbor UZ14.XML preniesť do EDANE a tam vytlačiť a poslať na DÚ.

20.2.2015
Opravená zostava výstupných faktúr Z50vysti - FAKTURY (Odberatelske,pokladna)  pre kód PR2=9 a pr1=0.

2.12.2014

V jednoduchom účtovníctve som urobil možnosť vytvorenia peňažného denníka v tvare TXT súboru a takýto súbor je možné poslať emailom
napríklad  DÚ ak si to z nejakého dôvodu vyžiada. V JU v tlačových zostavách je možné vytvoriť a uložiť tieto súbory TXT :

PENAZNY DENNIK                  Z01PDEN.TXT 

PENAZNY DENNIK SUMAR   Z01PDSUM.TXT

PRIJEM[DRUH] SUMAR           PRIJEMS.TXT

PRIJEM[DRUH] POHYBY         PRIJEM.TXT

VYDAJ[DRUH] SUMAR            VYDAJS.TXT

VYDAJ[DRUH] POHYBY         VYDAJ.TXT

A v KONTROLNYCH SUBOROCH je možné vytvoriť súbory txt

Z01DV.txt  tabuľka druhu výdaja

Z01DP.txt  tabuľka druhu príjmu

Pri týchto tlačových zostavách stačí zvoliť možnosť prezerania zostavy a potom uložiľ súbor na C:.
príslušné  TXT   súbory sa potom uložia do adresára  (ak sa jedná o užívateľa UZ1) do adresára
C:\SEA\UZ1\JUC\CD .

Z tohto adresára potom môžete vytvorené súbory poslať Emailom alebo napáliť na CD a poslať.

 

21.11.2014

Opravený XML kontrolný výkaz KV14.xml aj DPH12.xml pre 10 mesiac 2014. Miesto 10 mesiac sa do XML dostal 1 mesiac.

31.01.2014
Opravené preddavkové faktúry.

Kontrolný výkaz DPH
 Najprv sa musí poslať KV a potom DP DPH.

Dodávateľské faktúry + dodávateľské preddavkové faktúry

Pri nahrávaní faktúr je potrebné vypĺňať nový údaj "poradové číslo faktúry" CIFAKVDPH  , ktoré sa musí nahrať tak ako je na faktúre
to znamená aj s prípadnými nenumerickými znakmi ale bez medzier. Tento údaj sa bude uvádzať na kontrolnom výkaze.
Opravné faktúry (DOBROPISY,VRUBOPISY) bude potrebné nahrávať cez príslušné menu a program vyžaduje
zadať číslo pôvodnej opravovanej faktúry . Musia byť vyplnené údaje  CIFAKVDPHP (pôvoná faktúra) aj
CIFAKVDPH (opravná faktúra). Aby sa dostali tieto opravné faktúry do KV do riadku C je potrebné nastaviť kód PR2 na príslušné číslo opravy
napr pri tuzemských faktúrach (PR1=0) je to PR2=6.

Odberateľské faktúry
Pri vystavovaní faktúr je vytváranie CIFAKVDPH automatizované z číslla faktúry. Pri dohrávaní ručne vystavených
odberateľských faktúr je však potrebné CIFAKVDPH zadať podobne ako pri dodávateľských faktúrach.

Hahrávanie tržieb z registračnej pokladne.

Nahráva sa v pokladni PRIJEM VYSTUPNY  DOKLAD DPH  a PR1=0 PR2=1.
Je potrebné z uzávierky RP nahrať pre každú sadzbu obrat (BRUTTO) a DPH  základ dane si program vypočíta sám.
Prípadný rozdiel zo zaokrúhľovania pripočíta do CEPR0. Od celkového obratu na uzávierke odpočítajte prípadné úhrady faktúr
, ktoré nahrávajte cez POHYBY BEZ DOKLADU DPH a tam spárujte s príslušnými faktúrami.

Ak za príslušné obdobie nebol v registračnej pokladni žiadny obrat v KV musí mať D1 nulové hodnoty.

IČ DPH dodávateľov.
Aby bol KV akceptovaný musí obsahovať správne IČ DPH dodávateľov a odberateľov. Hlavne u dodávateľov je potrebné
prekontrolovať IČ DPH v súbore c41odb (súbor dodávateľov a odberateľov) a prípadne ich opraviť.

Faktúry odberateľské pri ktorých je odberateľom nepodnikateľ (nemá pridelené DIČ ani IČ DPH) sú najprv zaradené do A1
a následne presunuté do D2.

ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA Daňové priznanie typu B za rok 2012 (Mihál)
 

JU-Zmena účtovania výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov PDF  Word

S účinnosťou od 1.1.2013 dochádza v Peňažnom denníku  k úprave štruktúry výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.  ( §4 ods.6 písm. e), § 4 ods. 9  opatrenia MF SR č. MF/26567/2011-74). Ostatné časti Peňažného denníka ostávajú bez zmeny.
 
V peňažnom denníku sa výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov upravujú nasledovne:
a) zásoby,
b) služby,
c) mzdy,
d) poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1  a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,
e) tvorba sociálneho fondu,
f) ostatné výdavky.

Od 1.1.2013 sa teda budú podľa novej legislatívy výdavky v peňažnom denníku účtovať do nových stĺpcov.
Doterajšie stĺpce peňažného denníka "Materiál" a "Tovar" sa  zlúčili do jedného stĺpca "Zásoby",
zrušil sa stĺpec "Prevádzková réžia" a zaviedli sa dva nové stĺpce "Služby" a "Ostatné".
 

Doterajší kód 01 - tovar sa mení na Zásoby                          21
                      02 - material  sa mení na Ostatné výdaje         22
                      05 - prevádzková réžia  sa mení na  Služby     25

Aby sa zabezpečila kontinuita výpočtov pre rok 2012 a 2013 som vytvoril novú tabuľku výdaja
C01DV3 ktorý môžete upraviť pre účtovanie výdaja v roku 2013 podľa nových pravidiel v JU -
KONTROLNE CINNOSTI-C01DV3-CISELNIK DRUHU VYDAJA 2013.

 .
Ak ste už účtovali na kódy 02 a 05 je možné zmeniť zaúčtovanie v JU SPECIALNE CINNOSTI-
VYDAJ OPRAVY - ZMENA KODU ROK KOD
 

Ako služby sa v peňažnom denníku účtujú výdavky (od 1.1:2013), ktoré majú povahu nakupovaných služieb
(ako napríklad telefónne služby,
                       poštové služby,
                       právne služby,
                      
spotreba energie,
                       prevádzkové služby,
                       bankové činnosti,
                       nájomné,
                       cestovné).
Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, ktoré sa účtujú v peňažnom denníku ako posledné položky
pred účtovaním uzávierkových operácií, ak ide o kurzovú stratu. Kurzový zisk sa účtuje ako príjem zahrňovaný
do základu dane z príjmov. Ako ostatné výdavky sa účtujú aj odpisy dlhodobého majetku a rezervy.
 V peňažnom denníku sa neúčtujú účtovné prípady, ktorými sa predpisuje povinnosť platieb alebo odvodov.

Ako mzdy sa účtujú výdavky:

 • Na čisté mzdy vyplatené zamestnancom vrátane daňového bonusu z prostriedkov zamestnávateľa.
 • Na poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec.
 • Na daň z prímu a preddavky na daň z príjmu zo závislej činnosti.
 • Na daňový bonus vrátený správcom dane, ktorý je účtovaný ako storno.

PDF Postupy účtovania v JU 201318.02.2013
Upravená tlač vstupných daňových dokladov.

11.1.2013

Opravený výpočet daňového odpisu (DO) pri zaradení nového IM podľa vzorca

DO= (VC/celkový počet mesiacov odpisovania) * počet mesiacov odpisovania v prvom roku

*********************************************

2013 Platby v hotovosti  limit  5000 €

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len "zákon") sa zakazuje platba
v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5000 eur, ak ods. 2 neustanovuje inak. Podľa § 6 ods. 2 zákona hodnotou
platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto
platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.
Podľa dôvodovej správy k zákonu je možno za jeden právny vzťah považovať napríklad jednu zmluvu (pričom
platba je rozdelená na niekoľko záloh). Medzi takéto platby vyplývajúce z jedného právneho vzťahu nie sú považované
napr. opakované nákupy tovarov medzi rovnakým kupujúcim a predávajúcim alebo opakujúce sa obchody, kedy
každý obchodný vzťah je uzatvorený a platený osobitne.
Ak je medzi obchodnými partnermi uzatvorená nejaká zmluva, v ktorej je určená celková výška platby jedného
alebo viacerých plnení, z ktorej vyplýva, že počas trvania tejto zmluvy bude súčet týchto platieb viac ako 5000 eur,
tak žiadna platba vyplývajúca z tohto jedného právneho vzťahu (jednej zmluvy) nesmie byť odovzdaná a prijatá
v hotovosti. Platby musia byť uhradené napr. bankovým prevodom, vkladom na účet, prostredníctvom poštového
platobného styku a pod.
Ak takáto zmluva neexistuje alebo existuje len určitá rámcová zmluva medzi dodávateľom a odberateľom,
ktorá neobsahuje celkovú výšku platby jedného alebo viacerých plnení, ale obsahuje len určité metodické usmernenia
a všeobecné ustanovenia, pričom následné čiastkové kúpne zmluvy sa realizujú na základe samostatných objednávok,
dodacích listov a faktúr, máme za to, že v tomto prípade sa jedná o opakované nákupy, pričom každý takýto
obchodný vzťah je uzatvorený a platený osobitne (samostatná faktúra). Na základe vyššie uvedeného zastávame
názor, že limit podľa § 4 ods. 1 zákona sa viaže len na príslušnú samostatnú faktúru.
Čo sa týka obchodných partnerov, zákon nezakazuje opakované nákupy, ani časovo neobmedzuje platby, preto
môže byť uskutočnených aj viac platieb v rámci jedného dňa medzi dodávateľom a odberateľom na základe
viacerých faktúr, ak každá faktúra vyplýva zo samostatného právneho vzťahu alebo je samostatným právnym
vzťahom. Tzn., že príslušný limit sa nevzťahuje na jedného obchodného partnera a všetky platby ním vykonané,
pretože pod jedným právnym vzťahom sa rozumie napr. zmluva, samostatná faktúra nevyplývajúca z nejakej zmluvy.

Ing. Sidónia Jakubovie, Odbor podpory a služieb pre verejnosť
FR SR Banská Bystrica

Dobrý deň,
Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len "zákon o obmedzení platieb v hotovosti") sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak odsek 2 neustanovuje inak.
V zmysle § 6 ods. 2 zákona o obmedzení platieb v hotovosti hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur pri podnikateľoch. Hodnota platby v hotovosti, ak sa jedná o plnenie z jedného právneho vzťahu, napr. na základe jednej zmluvy (ale platba je rozdelená na niekoľko záloh), nesmie prevýšiť hodnotu 5000 eur.
Medzi takéto platby nie je považovaný napr. opakovaný nákup stavebnín medzi rovnakým kupujúcim a predávajúcim alebo opakujúce sa obchody, kedy každý obchodný vzťah je uzatvorený a platený osobitne.
K porušeniu ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o obmedzení platieb v hotovosti nedôjde okrem platieb uvedených v § 8 zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Napr. pri poskytovaní platobných služieb (vklad na účet), poštových služieb a poštového platobného styku.

Vo Vašom prípade ste prevzal hotovosť 2500 Eur, zvyšná časť Vám bola zaslaná na účet a tým pádom ste neporušili zákon o obmedzení platieb v hotovosti.

JUDr. Martin Ďuračík
odbor podpory a služieb pre verejnosť
Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica

odpoved z min.financii:
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon“) sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak odovzdávajúcim alebo príjemcom je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Z uvedeného vyplýva, že v súlade s § 4 ods. 1 sa musí bezhotovostne uhradiť celá suma platby prevyšujúca 5 000 eur, nie len časť platby nad príslušný limit.
Podľa § 6 ods. 2 zákona hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu. Ako uvádza dôvodová správa k zákonu, navrhnuté ustanovenie má za cieľ určiť hodnotu platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko plnení, napriek tomu, že ide o plnenie z jedného právneho vzťahu, napr. na základe jednej zmluvy (ale platba je rozdelená na niekoľko záloh). Medzi takéto platby vyplývajúce z jedného právneho vzťahu nie je považovaný napr. opakovaný nákup tovarov medzi rovnakým kupujúcim a predávajúcim alebo opakujúce sa obchody, kedy každý obchodný vzťah je uzatvorený a platený osobitne. Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že v prípade, ak je uzatvorená nájomná zmluva, v ktorej je určená napr. ročná alebo mesačná výška nájomného, z ktorej vyplýva, že počas trvania tejto nájomnej zmluvy bude súčet platieb nájomného viac ako 5 000 eur, tak po 1. januári 2013 nesmú byť (podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona) platby nájomného odovzdané a prijaté v hotovosti. Takéto platby nájomného musia byť uhradené napr. bankovým prevodom, vkladom na účet, prostredníctvom poštového platobného styku ap.

***********************************************************************
 


20.7.2012


DPH - doplnil som vytvorenie súboru DPH12.XML  - daňové priznanie DPH .

13.7.2012

DPH- upravené zostavy vstupných a výstupných daňových dokladov. V tlači výstupných dokladoch sa
do celkového súčtu nezapočítavajú faktúry ktoré patria do riadkov 26 a 27  tlačiva daňového priznania.

V zostave vstupných dokladov sa riadok 26 a 27 sa skladá zo vstupných dokladov (PR1=2 a PR2=3) a
výstupných dokladov (PR2=6) . Preto že vlastná daňová povinnosť  R31= R19-(R20+R21-R27-R28+R29+R30) 
zmenil som znamienko jednotlivých faktúr v riadkoch R27 a R28 na opačné tak aby sa dal skontrolovať riadok
R31 ako rozdiel  výslednej sumy dane zo zostavy  výstupných dokladov  a  výslednej sumy dane zo zostavy 
vstupných dokladov.

 

21.6.2012
Doplnená možnosť prerozdelenia nespárovaných pohybov v banke a pokladni a tiež prerozdelenia
prijatých a vyplatených preddavkov (314,324).

17.mája 2011

Preto že sa mi úpravami stratil popis účtovania preddavkových faktúr, tak ho tu teraz znovu uvádzam.

Preddavkové faktúry v podvojnom účtovníctve.

1. Odberatežské faktúry

Ak v prípade prijatého preddavku je potrebné vystaviť (preddavkovú) faktúru 
(PF) postup a zaúčtovanie bude nasledovné.

Faktúra sa vytvorí vo FAKTURACIA - PREDDAVKOVE FAKTURY - VYSTAVENIE PF.

Najprv však nastavte vo FAKTURACIA-SPECIALNE CINNOSTI-PARAMETRE FAKTURY-
IMPLICITNE HODNOTY v subore C41IMPLU tieto parametre:

PREDD na "P"  preddavkove faktury
OUCTPF na účet MD PF "378xx"
ODPHPF na účet Dal PF "343xx"
 xx=analytika

Ak preddavok bol 1000 Sk tak PF bude vystavená následovne

 Zaúčtovanie :
 MD     Dal    Ciaska
 378     343xx   159.70 

 DPH :
 základ dane   daň
 840.30      159.70

 Ak je potrebné zrušiť PF, tak stačí v prezeraní označiť danú PF 
 pomocou CTRL+T a stlačiť Esc.
 
Výsledna faktúra (VF) napr. po dodaní tovaru sa vystaví vo 

FAKTURACIA - PREDDAVKOVE FAKTURY - VYSPORIADANIE PREDD. FAKTUR

 Pri vystavovaní VF sa vyberajú PF ktoré sa majú vysporiadať s touto
 faktúrou. Nastavte sa na PF a stlačte F3 . Vysporiadať sa može celá
 PF alebo jej časť. Čiastka, ktorá sa vysporiadava, sa zapíše do stĺpca 
 Vysporiadané. Ak sa vytvorená VF nezapíše je potrebné upraviť čiastku
 "vysporiadané"na príslušných PF. 

VF sa zaúčtuje následovne:  

PF 1000 sk
VF 2000 sk
 MD     Dal    Ciastka
311     6xxxx   1680,70
	343xx   319,30
        378xx   159.70 z PF
        343xx   -159.70 korekcia DPH

Danovy doklad
      zaklad dane  dan
       840.30    159.70

Dodávatežské faktúry

 PF
 MD     Dal    Ciaska
 343xx   379xx    159.70 

 DPH :
 základ dane    daň
 840.30      159.70
     	
VF sa zaúčtuje následovne:  

PF 1000 sk
VF 2000 sk
 MD     Dal    Ciastka
5xx     321xx   1680,70
343xx           319,30
379             159.70 z PF
343xx          -159.70 korekcia DPH

Daňový doklad

Celkom  2000

Bez DPH 1000

   základ dane  daň
    840.30    159.70

24.2.2011
Výkazy pre JU 2010 - fdf
 
 Výkaz o príjmoch a výdavkoch 2010 
 Výkaz o majetku a záväzkoch   2010

22.2.2011
Nové tlačivo DPH.- opraveny datum (rok na 4 miesta)

9.01.2011

V celkových SPECIALNYCH ČINNOSTIACH  v PARAMETROCH SYSTEMU (heslo nie je) zmeňte parameter SDPH2 z 19 na 20.

Odberateľské faktúry vystavované v roku 2011 budú mať automaticky 20%  DPH2 aj keď v  PARAMETROH SYSTÉMU  bude ešte SDPH2  nastavená na 19%.
Je však potrebné v cenníku výrobkov a v cenníku tovaru zmeniť DPH z 19 na 20 %.

TXT  zostavy pre DÚ.
 

Vytvorenie txt súborov pre off-line prezeranie a kontrolu.

Aby sa nemuseli tlačiť rozsiahle zostavy pre pracovníkov DÚ pri daňových kontrolách miesto tlačovej zostavy sa vytvorí príslušný txt súbor a ten sa uloží na
Vami určené miesto na disk alebo priamo na USB kľúč. V súčasnosti sa dajú vytvoriť tieto txt súbory:
1. Z53HKP.txt - obraty hlavnej knihy za daný rok
2. Z53OBRAT.txt - pohyby na účtoch
3. Z53OB01.txt - Denník zaúčtovania
4. Z44KNDF.txt - Kniha dodávateľských faktúr
5. Z41KOF.txt - Kniha odberateľských faktúr
6. IM01.txt - Z331011 Zoznam investicneho majetku - danove odpisy
7. IM02.txt - Z331021
Rekapitulacia odpisov - Karty IM - danove odpisy

Vytváranie txt súborov.

1. Z53HKP.txt - obraty hlavnej knihy za daný rok
 

PODVOJNE UCTOVNICTVO - HLAVNA KNIHA - OBRATY HLAVNEJ KNIHY
 

ROK - nastavte rok za ktorý vytvárame súbor
MES - 12
Príznak *
Účet nevyplňovať
Esc
Tlačiť zostavu   P
Esc
Kópia na  X
Do okna dolu napísať cestu, kde sa má uložiť txt súbor napr. C:\DU 
a stlačte Enter a ESC. Súbor Z53HKP.txt bude uložený na disku C: v adresári DU.

2. Z53OBRAT.txt - pohyby na účtoch

PODVOJNE UCTOVNICTVO - PEHLADY NA OBRAZOVKU - OBRATY NA UCTOH / TLAC

ROK - nastavte rok za ktorý vytvárame súbor
MES - 12

ZAPISAT na disketu - disk     X

Kopia na C/X   X
Do okna dolu napísať cestu, kde sa má uložiť txt súbor napr. C:\DU 
a stlačte Enter a ESC. Súbor Z53OBRAT.txt bude uložený na disku C: v adresári DU.

3. Z53OB01.txt - Denník zaúčtovania

PODVOJNE UCTOVNICTVO - TLACOVE ZOSTAVY - Z53OB01 - Denník

ROK - nastavte rok za ktorý vytvárame súbor
MES - 12

Tlačiť  P
Mesačné obraty  N
Esc
Kopia na C/X   X
Do okna dolu napísať cestu, kde sa má uložiť txt súbor napr. C:\DU 
a stlačte Enter a ESC. Súbor Z53OB01.txt bude uložený na disku C: v adresári DU.

4. Z44KNDF.txt - Kniha dodávateľských faktúr

DODAVATELSKE FAKTURY - ZOSTAVY - KNIHA DODAVATELSKYCH FAKTUR (C.FAKT)

   U
   P
ROK - nastavte rok za ktorý vytvárame súbor
MES - 0

Esc

Kopirovat do suboru Z44KNDF.txt    A
Kopia na C/X   X
Do okna dolu napísať cestu, kde sa má uložiť txt súbor napr. C:\DU 
a stlačte Enter a ESC. Súbor Z44KNDF.txt  bude uložený na disku C: v adresári DU.


5. Z41KOF.txt - Kniha odberateľských faktúr

ODBERATELSKE FAKTURY - ZOSTAVY - KNIHA  FAKTUR (C.FAKT)

  U

ROK - nastavte rok za ktorý vytvárame súbor
MES - dve medzery

Tlac/Prez   P

ESC
Kopirovat      A/N   A

Kopia na C/X   X
Do okna dolu napísať cestu, kde sa má uložiť txt súbor napr. C:\DU 
a stlačte Enter a ESC. Súbor Z41KOF.txt   bude uložený na disku C: v adresári DU.

-----------------------------
Adresár C:\DU skopirujte na USB kľúč.


 

 
 Súhrnný výkaz dopravné služby

 Slovenský dopravca poskytuje službu prepravy pre českého platiteľa  a vystavuje faktúru bez DPH.  Je povinný slovenský dopravca podať súhrnný výkaz?

 V prípade, ak slovenský platiteľ dane vykoná prepravu tovaru napr. z ČR do SR (preprava medzi dvomi členskými štátmi) pre českého platiteľa dane, potom miesto dodania poskytnutej služby (preprava tovaru) sa určí podľa sídla príjemcu služby, (t.j. ČR) a platiť daň je povinný príjemca služby. Slovenský platiteľ dane fakturuje službu bez dane a hodnotu služby a IČ DPH príjemcu služby uvedie do súhrnného výkazu. Do daňového priznania hodnotu služby neuvádza.

 drsr -FAQ

 

12.07.2010
 

08.7.2010


Pre podávanie súhrnného výkazu je nutné využívať INTERNET EXPLORER (s FIREFOX a inými prehliadačmi to nefunguje)

Upravený a odskúšaný súbor Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty SVDPH.XML (pre elektronické podanie). Postup je nasledovný:

Pre podávanie súhrnných výkazov bez zaručeného elektronického popisu je najprv nutné nainštalovať komponenty:

1. xmlParser
2. D.Signer/XAdES inštalácia značky elektronickej podateľne

Potom sa prihlásite do elektronickej podatelne a nainštalujete si podľa návodu

1. klientskú elektronickú značku elektronickej podateľne
2. Serverovskú elektronickú značku elektronickej podateľne
3. Upravte Internet Explorer - Vlastnosti- Zabezpečenie (vlastná úroveň) podľa návodu

Tu je návod na inštaláciu komponentov (PDF)

Tu je aj návod na používanie elektronickej značky pri odosielaní dokumentu. (PDF)

Tu je postup pri odoslaní súhrnného výkazu (PDF)

24.6.2010

Opravená tlač zoznamu výstupných daňových dokladov (faktúr) pre DPH. Chýbali faktúry z riadku 13,14 daňového
priznania - trojstranné obchody druhý odberateľ.

 19.04.2010
Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty.Vytvárajú sa FDF súbory SVDPH1.fdf , SVDPH2.fdf, SVDPHV.fdf
+SVDPH.XML (pre elektronické podanie),  ktoré sa uložia do adresáru C:\SEA\PDF .

Kliknutím na tieto súbory FDF ľavým tlačítkom myši sa otvorí príslušný formulár PDF  v ADOBE READER.
(potrebná verzia je 8 alebo 9)  a môžete ho stiahnuť a nainštalovaťnapríklad TU .
Čo sa týka elektornického posielania výkazu , bude sa posielať súbor SVDPH.XML.
Súbor SVDPHV (vyhlásenie o podaní SV) sa vylačí z PDF podpíše a doručí
daňovému úradu .

Pre DPH som pridal vytváranie Vyhlásenia o podaní DPH el. formou DPH10VYH .fdf  a Potvrdenie
o podaní daňového priznania k DPH   DPH10POT.fdf

 O
31.3.2010
Opravené súčtovanie riadku 59 výsledovky.

19.3.2010

Opravené súčtovanie súvahy  F3


21.02.2010
Súvaha prepočet Netto z roku 2008 v 1000 SK na EURo do minulého obdobia súvahy pre rok 2009.

15.2.2009

Výsledovka

1. V PODVOJNE UCTOVNICTVO - KONTROLNE SUBORY - UDAJE O FIRME PRE UCTOVNE TLACIVA
    nastavte udaje pre PDF tlačivá. ICO, DIC, NAZOV FIRMY atď.


2. Dáte vypočítať výsledovku. V prezeraní výsledovky sú nové riadky NETTO_Z , NETTO_Z2 a SUC_Z


    NETTO_Z - zaokrúhlené na celé EURA Zaokrúhlené sú len výpočtové riaky (stĺpec Z má hodnotu V alebo N) a
                        sumárne riadky sú súčtom  príslušných  zaokrúhlených riadkov. V riadku  SUC_Z 
                        sú zaokrúhlené sumárne riadky zo stĺpca NETTO.
                        Výpočtové riadky NETTO_Z možete upravovať tak aby súčtové riadky po stlačení F3 súhlasili zo SUC_Z.
                        (hlavne aby v riadoku  61  sa rovnal stĺpec NETTO_Z  zo SUM_Z. Stlačením F5 sa zaarchivuje upravený stĺpec
                        NETTO_Z pre budúce využitie .    NETTO_Z2 - výkaz ziskov a strát za predchádzajúce obdobie sa musí nastaviť v jednotlivých riadkoch podľa minuloročného VZaS.
                          Stačí vypĺňať výpočtové riadky a stlačiť F4 prepočet (prepočítajú sa sumárne riadky) Vyplnený stĺpec NETTO_Z2
                          zaarchivujete stlačením F6  sa zaarchivuje upravený stĺpec  NETTO_Z2  pre budúce využitie .

    Pomocný výpočet NETTO_Z2 pre rok 2008 (minulé obdobie)
Do slpca  NET_SK1000 zapíšte údaje z minuloročnej (2008) výsledovky v tisícoch Sk . Postupne stlačte
F3, F4, F5 a F6.  Teraz sú údaje z NETTO_Z2 prepísané do súčasnej výsledovky (tiež stĺpec NETTO_Z2)

Odporúčam v prezeraní výsledovky stlačiť F8 - archivácia NETTO_Z2 pre prípadné použitie minulého
obdobia v budúcnosti.

 .Po skontrolovaní spustíte Vytvorenie podkladov pre výsledovku vzs09.fdf.   Esc

 

   Kopia na C.
   Súbor vzs09.fdf sa zapíše do  C:\sea\pdf

 

   Odporúčam vytvoriť na ploche odkaz na tento priečinok  pre  zjednodušenie prístupu k PDF súborom.
  Kliknete na plochu pravým tlačítkom myši na prázne miesto otvorí sa menu a tam sa myšou nastavte na  Nové (New) kliknete
  ľavým tlačítkom myši na Odkaz (Shortcut) .Otvorí sa okno hľadania a do okienka pred tlačítkom Hľadať (Browse) napíšte
  C:\SEA\PDF  

 kliknite na  DALEJ (NEXT)

a UKONČIŤ (FINISH).  Opačné lomítko  \  vytvoríte stlačením pravého Alt a Q. Na obrazovke bude odkaz na priečinok PDF a kliknutím naň sa dostanete hneď k súboru vzs09.fdf. Po kliknutí ka tento súbor sa
otvorí PDF výkaz ziskov a strát ktorý môžete vytlačiť..

 

 

 

08.02.2010

Nové tlačivo daňového priznania  pre DPH 2010. Možnosť vytvorenia PDF súboru .

13.01.2010

Nové tlačivá Výkazu zisku a strát 2009 a Súvahy 2009.

19.08.2009
Upravená tvorba faktúry - potvrdenie sadzby DPH pre každú  fakturovanú položku.

22.07.2009
Opravená tlač IM  Tlačové zostavy - Zaradený IM - Karta

17.07.2009
Odstránená chybová hláška pri nahrávani bankového výpisu (opakované shift+F3)


14.07.2009
Opravený zápočet pohľadávok v zahraničnej mene

8.04.2009

Opravené nahrávanie bankoveho výpisu (faktura Shift + F3)

 23.03.2009
Export závierky 2008 EUR  a import pre otvorenie účtov v účtovníctve pre rok 2009 (podvojné účtovníctvo).Export aj
import sa musí urobiť na tom istom počítači.

 11.03.2009
Opravené párovanie z nespárovaných položiek  pre JU v banke..

16.2.2009

Opravil som zaokrúhľovanie DPH pri nahrávaní  príjmu a výdaja v pokladni.

29.1.2009

  Opravil som dohrávanie Odberateľov a dodávateľov cez  *  pri zadávaní IČA. Rozšíril som tam SWIFT na 12 znakov a okno zostalo malé.
  Už to chodí bez problémov.

  8.1.2009
  Opravená fakturácia položiek .

  06.01.2009
  Update usea013(c) je od  1.1.2009 zakódovaný a pre jeho rozbalenie je potrebné heslo. Potrebujem urobiť inventúru používateľov.
  Požiadať o heslo môžete telefonicky 0905 644157 alebo na email ls@lamzo.sk.  
 
 
Prechod na euro som rozdelil na 3 etapy. V prvej ,ktorú môžete stiahnuť od 6.1.2009, je umožnené nahrávanie dodávateľských
  faktúr a vystavovanie odberateľských faktúr v EUR pre rok 2009. Ak si nastavíte v ŠČ rok 2008 pracujete v Sk.
  Pedtým, ako budete vystavovať odberateľské faktúry nastavte si bankové účty pre rok 2009 (F4). Počiatočný stav si
  upravte podľa prvého výpisu BU v EUR. Potom môžete nahrávať aj banku pre rok 2009. Preto, že neuhradené faktúry z minulých
  sú ešte v Sk dávajte prípadné úhrady týchto faktúr do nespárovaných pohybov a po konverzii faktúr z SK do EUR ich spárujete.
  Konverzia faktúr bude pripravená pre druhú etapu prechodu na EURO. To však môžeme urobiť až po odsúhlasení saldokonta a vytlačení
  pohľadávok a záväzkou k 31.12.2008. Prevodné príkazy som prerobil už len na EURO.


  10.12.2008

    Pri nahrávaní rozsiahlych bankových umožnujem archivovať už nahrané položky výpisu stlačením kláves Ctrl a F5.
    Po takejto archiáciji  môžete prerušiť nahrávanie (F2). A neskôr začať znovu začať nahrávať výpis a stlačením
    Ctrl a F7 vrátiť archivované položky späť do výpisu. Pozor: Preto ,že archívny súbor je zatiaľ len jeden, je možné
    mať takto rozpracovaný vždy len jeden bankový účet  (STAVPOČ). 

   20.08.2008
         Preddavkové faktúry - vysporiadanie - doplnený konverzný kurz a EUR do riadku
         k úhrade zostáva:. 

         23.07.2008 - upravena tlač faktury s konverzným kurzom - FARMACIA

         17.07.2008
         TOVAR.
         Vytvorenie cenníka jednotkových cien v EURO.  NAKUP - EVIDENCIA TOVARU - CENNIK - DUALNE ZOBRAZOVANIE CIEN -
          a)  PREPOCET DUALNYCH CIEN DO 31.12.2008
              Výpočet cenníka duálnych cien  v SK a EUR . Ceny v SK sú na 2 desatinné čísla a jednotkové duálne ceny v EUR sú na 3 desatinné miesta.
               V cenníku (C43DUAL) sú ceny s DPH a j ceny bez DPH. Túto činnosť je potrebné spustiť len raz a prípadne po zmene ceny v SK v cenníku.
          b)  PREZERANIE A TLAC DUALNYCH CIEN
               Podla nastavenia prezerania (JKPOV alebo NAZOV) a nastaveneho SKLADu sa potom tlačí aj zostava Z43DUAL . 
           Pri vytváraní C43DUAL sa zapíšu jednotkové ceny v EUR do aktuálneho cenníka C43CN a tieto ceny sa použijú od 1.1.2009 pri predaji
           na RP  a pri fakturácii.
           Po aktualizácii programov (usea013/usea013c) nezabudnite pustiť OSETRENIE DATABAZ a  OBNOVU ZAKLADNYCH SUBOROV SDD.
 


         08.07.2008
         Konverzný kurz 30,126 je zapracovaný do programov fakturácia a mzdy (výplatné pásky).

         29.04.2008  Tlač čísla účtu na faktúrach.
         Ak Vám na faktúrach program tlačí číslo účtu rozdelené pomlčkou, vojdite do FINANCIE-BANKA-BANKOVE UČTY V SK
         a tam sa nastavte na príslušný aktuálny účet a do kolónky D_ZU napíšte 10 a D_M má byť prázdne (medzera).

          09.04.2008 - Postup pri ročnej uzávierke PU

         24.02.2008
         Upravený výdaj z poladne (danový doklad) - rozúčtovanie na 18 položiek

        - dohrávanie ručných faktúr - doplnenie 10 % DPH

     

           17.10.2007 - DPH - výpočet  za 3 Q 2007
                                Keď budete počítať DPH za  3Q 2007 resp. za 9 mesiac 2007 nastavte si v špeciálnych činnostiach  obdobie  spracovania  rok 2007 a mesiac 09.
                               Ak máte nastavený rok 2007 a mesiac 10 spúšťa sa výpočet nového tlačiva platného od 10 mesiaca 2007 a tento nedovolí počítať DPH za predchádzajúce
                               obdobia.
          07.01.2007 - Bonzácky paragraf
                             - daňové a odvodové povinnosti  Január 20007
          01.01.2007 - zmeny DPH  nižšia sadzba 10%

 
          01.05.2004 - DPH    kódovanie faktúr-dan.priznanie
                             Povinnosť vystaviť faktúru
                             Vedenie záznamov na účely DPH
                             DPH od 01.05. 2004.

           01.01.2004 - Lízng po 1.1.2004html
                                Lízng po 1.1.2004doc